Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Izdaja potnega lista /

---------------------------------------------------------------------------------

OBVEZNO NAROČANJE NA TERMIN

Konzularno storitev je mogoče opraviti samo na podlagi predhodno pridobljenega termina, ki vam je dodeljen po elektronski poti. Zaprosilo za termin za določeno konzularno storitev posredujte na  consular.pristina(at)gov.si.

---------------------------------------------------------------------------------

 

IZDAJA POTNEGA LISTA REPUBLIKE SLOVENIJE

Državljan Republike Slovenije, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko na veleposlaništvu vloži vlogo za izdajo potnega lista.

Vlogo za izdajo potnega lista vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, osebno. Vlogo lahko vloži tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo. Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži vlogo zakoniti zastopnik.

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo 10 let; državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo treh let; državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo pet let. Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

Vlogi je potrebno priložiti:
• staro potno listino,
fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo,
• potrdilo o prijavi prebivališča,
• 57,00 € (PL z veljavnostjo do treh let - otroci do 3. leta); 76,00 € (PL z veljavnostjo pet let - otroci od 3. do 18. leta); 115,00 (PL z veljavnostjo 10 let - polnoletni državljani)

Prosilci, starejši od 8 let, se morajo na vlogo podpisati. Državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti pa se na predpisan način odvzameta tudi dva prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč.

Potna listina za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge. Potna listina se lahko vroči tudi državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo potne listine star 15 let in več, če temu ob vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik. Potna listina se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.

Državljan mora izročiti pristojnemu organu potno listino najpozneje v 30 dneh, če:
•spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potne listine;
•spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino ni več možen;
•fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
•je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.

Vpis spremembe stalnega prebivališča

Državljan Republike Slovenije mora najpozneje v 30 dneh po spremembi stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino. Državljani, ki stalno ali začasno prebivajo na Kosovu, lahko to storijo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini.

Vlogi je potrebno priložiti:
• potno listino,
• potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu

Vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino je brezplačen.

Pogrešitev, izguba, odtujitev

Državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko - konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve.

V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine in priložiti kopijo policijskega zapisnika, ki dokazuje, da je bila pogrešitev oz. izguba prijavljena policiji. Prosilec za naznanitev izgube oz. pogrešitve potne listine se mora izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

Za izdajo novega potnega lista pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) potnega lista se plača dvakratna vrednost konzularne takse (razen, če državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo). Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) se plača štirikratna vrednost takse.

Državljanu, ki v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za izdajo potnega lista, izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, razen, če dokaže, da je s potno listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje pristojnemu organu.

--------------------------------------------------

Več informacij glede osebnih dokumentov slovenskih državljanov je dostopnih na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava