Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Državljanstvo Republike Slovenije /

DRŽAVLJANSTVO

 
Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije, in izpolnjuje naslednja pogoja:
•da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oziroma da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo,
•da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije. Izpolnjeni in podpisani vlogi mora priložiti:
•izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu za otroka,
•izpisek iz matičnega registra za očeta/mater (če je rojen v tujini)
•izpisek iz poročne knjige na mednarodnem obrazcu, če sta zakonsko zvezo sklenila v tujini,
•zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena (s prevodom v slovenski jezik),
•potrdilo o prijavi prebivališča za otroka,
•13,00 € (konzularna taksa) + 6,00 € (vročitev).

Več informacij s področja državljanstva je dostopnih na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.


Izredna naturalizacija za osebe slovenskega porekla, ki živijo izven meja Slovenije

Slovenski izseljenec ali njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti lahko zaprosi za izredno naturalizacijo iz nacionalnih razlogov.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec izkazuje večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča tudi, če je bil prosilec iz slovenskega državljanstva odpuščen zaradi opravičljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem vanj.

Prosilec prošnji priloži dokazila, ki potrjujejo njegovo aktivno vez iz drugega odstavka tega člena in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo vsaj petletno aktivno delovanje iz drugega odstavka tega člena.

Mnenje o izpolnjevanju navedenih meril ter o upravičenosti za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije oblikuje državni organ, pristojen za sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Če ta organ pri oblikovanju svojega mnenja ugotovi, da potrebuje še dodatne informacije o prosilcu, zanje preko notranje konzularne službe ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, zaprosi pristojno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije.

K vlogi je potrebno priložiti:

1. izpisek iz rojstnega matičnega registra (v kolikor je prosilec rojen v tujini);
2. izpisek iz poročnega matičnega registra (v kolikor se je prosilec poročil v tujini);
3. življenjepis v slovenskem jeziku;
4. dokaz o državljanstvu (potna listina, potrdilo o državljanstvu);
5. izpisek iz rojstnega matičnega registra za starše, stare starše oz. druge prednike (do 2. kolena v ravni vrsti);
6. druga dokazila o slovenskem poreklu, če izpiski iz rojstnega matičnega registra tega neposredno ne dokazujejo;
7. dokazilo o članstvu v slovenskem društvu, ki deluje v državi, v kateri živi prosilec, oz. v društvu na območju Slovenije;
8. potrdilo o nekaznovanju (potrdilo, ki ga izda pristojni organ za kazensko evidenco v  matični državi);

Konzularna taksa znaša 354,00 EUR.

Ne glede na to, lahko pristojni organ, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo, ki je izgubila državljanstvo Republike Slovenije na podlagi odpusta ali odreka državljanstvu, če oseba dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno šest mesecev pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon o državljanstvu.