Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Države trećih zemalja čiji državljani su predmeti za objavljivanje naknadnih informacija prema viznom kodeksu /

Države trećih zemalja čiji državljani su predmeti za objavljivanje naknadnih informacija prema viznom kodeksu

U skladu sa članom 31 Uredbe (EK) br. 810/2009 Evropskog Parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o uspostavljanju Vizumskog Kodeksa Zajednice (Vizumski zakonik), spisak država trećih zemalja čiji su državljani podvrgnuti ex-post razmene informacija je dostupna na:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/pdf