Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Informacije o zaštiti ličnih podataka /

Informacije o zaštiti ličnih podataka

Kontrolor ličnih podataka obradjenih tokom viznih procedura je Ministarstvo Spolnjih Poslova Republike Slovenije, sa sedištem u ulici Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,  T: +386 1 478 2000, E: gp.mzz(at)gov.si.


Službenik za Zaštitu Podataka u Ministarstvu Spolnjih Poslova Republike Slovenije može se kontaktirati na adresi dpo.mzz(at)gov.si.


VFS Global obradjuje lične podatke u ime Ministarstva Spolnjih Poslova Republike Slovenije koji je obavezan standardnim ugovornim klauzulama (Odluka Komisije 2010/87 / EU) da osigura isti standard zaštite ličnih podataka kao i Ministarstvo Spolnjih Poslova Republike Slovenije prema Opštoj Uredbi o Zaštiti Podataka (Uredba (EU) 2016/679).


Lični podaci se obradjuju u svrhu podnošenja zahteva za izdavanje viza u upravnim postupcima koje vodi nadležna Ambasada ili Generalni Konzulat Republike Slovenije.


Vaši lični podaci, uključujući fotografiju i otiske prstiju, u slučajevima gdje je to primjenljivo, su obavezni elementi zahteva za vizu. U slučaju da odlučite da ne želite dostaviti tražene lične podatke, vaša prijava može se smatrati neprihvatljivom ili može biti odbijena.


Pravna osnova za obradu ličnih podataka predviđena je Uredbom (EK) br. 810/2009 Evropskog Parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o uspostavljanju Vizumskog Kodeksa Zajednice (Vizumski zakonik) i Uredbe (EZ) br. 767/2008  Evropskog Parlamentu i Saveta od 9. jula 2008. o Viznom Informacionom Sistemu (VIS) i razmjeni podataka izmedju država članica o vizama za kratkoročni boravak (Uredba VIS).

U vezi sa zahtevom za kratkoročnu vizu ili tranzitnu vizu, vaši podaci se unose u Nacionalni Vizni Informacioni Sistem Republike Slovenije, gdje se čuvaju pet godina nakon isteka vize ili u slučaju da viza nije izdata, pet godina nakon pravosnažnosti odluke o odbijanju vize. Vaši podaci će takodje biti uneseni i sačuvani u Viznom Informativnom Sistemu (VIS) na maksimalni period od pet godina, tokom kojih će biti dostupni organima za izdavanje viza i organima nadležnim za obavljanje provera viza na vanjskim granicama i u Državama članicama, organima za imigraciju i azil u Državama članicama za sledeće svrhe: provera da li su ispunjeni uslovi za zakonit ulazak, posetu ili boravak na teritoriji Država članica; identifikaciju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju ove uslove; ispitivanje zahteva za azil; i utvrdjivanje odgovornosti za takvo ispitivanje. Pod odredjenim uslovima, podaci će biti dostupni i imenovanim organima Država članica i Europolu u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih dela i drugih teških krivičnih dela.


Imate pravo da od Ministarstva Spoljnih Poslova Republike Slovenije zatražite pristup, ispravku ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas, ili da uložite prigovor na takvu obradu, uključujući i pravo prenosivosti podataka, u skladu sa članovima 15 do 20 Opšte Uredbe o Zaštiti podataka.


Imate pravo da podnesete žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka kod Komisionera za Informacije Republike Slovenije, koji se nalazi na Dunajskoj cesti 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.


Navedene informacije se ne odnose na lične podatke koje obradjuje VFS Global u vezi sa plaćanjem konzularnih i uslužnih naknada ili osobnim podacima koje obradjuje VFS Global u vezi sa dodatnim komercijalnim uslugama.

Šengenski Informacioni Sistem (SIS)
Šengenski Informacioni Sistem (SIS) je baza podataka koju dele sve Šengenske zemlje i sadrži informacije o traženim, nestalim ili prognanim licima, ukradenim ili nestalim vozilima i drugim predmetima (uglavnom identifikacione dokumente, dokumente o registraciji vozila ili registarske tablice). U procesu izdavanja viza, unos koji se odnosi na podnosioca zahtjeva u SIS-u može dati razloge za odbijanje viza - na osnovu člana 32 Uredbe (EZ) br. 810/2009 (Vizni kodeks).


Osobe kojima je odbijen ulazak u Republiku Sloveniju / Šengensko područje na osnovu upisa u SIS, može se zatražiti objašnjenje od institucije koja je izvršila upis. U Republici Sloveniji odgovorna institucija je Policija. Kontakt adresa policije je: Ministarstvo za Unutrašnje Poslove, Policija - Generalna Policijska Uprava, Štefanova 2, 1000 Ljubljana

U skladu sa principima zaštite podataka, Šengenski sporazum priznaje odredjena prava koja se odnose na sve pojedince. Ova prava prvenstveno uključuju:
• Pravo na pristup ličnim podacima podnosioca zahteva u SIS bazi podataka;
• Pravo na ispravku ili brisanje neispravnih podataka o podnosiocu prijave;
• Pravo da zahtevaju od domaćih institucija za Zaštitu Podataka, da se provere lični podaci podnosioca zahteva u SIS bazi podataka, kao i način na koji se ti podaci koriste;
• Pravo na pokretanje sudskog ili upravnog postupka za ispravku ili brisanje neispravnih podataka ili kompenzaciju.

Informacije o podacima u Šengenskom Informacionom Sistemu (SIS) mogu se tražiti OVDJE.

Dodatne informacije o zaštiti podataka dostupne su na ueb stranici: https://www.ip-rs.si/en/.