Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Posebne odredbe za članove porodica građana EU koji su predmeti Direktive 2004/38 /

Posebne odredbe za članove porodica građana EU koji su predmeti Direktive 2004/38

Članovi porodica građana EU koji su ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje (što znači da državljanin EU boravi ili putuje u državu članicu koja nije njegova zemlja porekla) beneficiraju od odredjenih proceduralnih olakšica. Osnovni zahtevi uključuju:

 • državljanin EU je ostvario svoje pravo na slobodno kretanje;
 • član porodice (podnosilac zahteva) pripada jednoj od kategorija obuhvaćenih Direktivom 2004/38 / EZ;
 • član porodice (aplikant/podnosilac zahteva) prati državljanina EU ili mu se pridružuje u Šengenskoj zemlji odredišta.

Ko su članovi porodice gradjana EU?

Izraz "članovi porodice gradjana EU" odnosi se na članove porodice državljana bilo koje zemlje članice EU, kao i na članove porodice državljana Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske ("gradjanin EU" u svrhu ovih odredbi), koji su:

 • supružnici;
 • roditelji državljana EU, pod uslovom da je državljanin EU mlađi od 21 godine i da živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem prijave;
 • deca državljana EU koja su mlađa od 21 godine, ili deca supružnika državljanina EU;
 • izdržavani/zavisni direktni rodjaci državljana EU u uzlaznoj ili silaznoj liniji, ili takvi rodjaci supružnika državljanina EU.

Napomena 1: izdržavano/zavisno lice je državljanin treće zemlje koji je podržan od državljanina EU ili njegov supružnik, koji:
• je student do 26 godina starosti;
• ne mogu se sistematski pripremati za buduću profesiju ili vršiti profitabilne aktivnosti zbog bolesti ili povrede; ili
• nije sposoban za obavljanje sistematskih aktivnosti zbog hroničnog nepovoljnog zdravstvenog stanja.

Napomena 2: Član porodice državljana EU može biti i strani državljanin koji može pružiti verodostojan dokaz da:
• on ili ona je rodjak državljanina EU koji nije naveden gore ako su:
- on/ona živio/la u zajedničkom domaćinstvu sa državljaninom EU u zemlji u kojoj ima državljanstvo ili u zemlji u kojoj je imao/la dugoročno ili stalno prebivalište;
- on ili ona je podržan od strane državljanina EU; ili
- ne može se brinuti o sebi bez lične zaštite koju pruža državljanin EU zbog hroničnog nepovoljnog zdravstvenog stanja;
Ili
• on ili ona je u stalnom odnosu sa državljaninom EU koja je uporediva sa porodičnim odnosom i oni dele zajedničko domaćinstvo.
Posebni vizni postupci za članove porodice državljana EU prema Direktivi 2004/38 / EC

Članovi porodica državljana EU koji se podležu Direktivi 2004/38 / EC imaju pravo na:
• Prioritet u zakazivanju termina za podnošenje prijave, ako je potreban termin;
• Besplatna obrada zahteva za vizu;
• Obrada zahteva za vizu na osnovu ubrzanog postupka.
 
Prilikom podnošenja zahteva za kratkoročnu vizu (viza C), članovi porodice država EU moraju da obezbede sledeće:

 • potpuno popunjen i potpisan obrazac zahteva za kratkoročnu vizu (viza C); obratite pažnju da ne treba da popunjavate polja označena sa *, već da popunite polja 34 i 35;
 • važeći pasoš (ili drugi putni dokumenat, koji mora biti izdat u posljednjih 10 godina i sadrži najmanje dve prazne stranice za vizne nalepnice);
 • fotografija koja je u skladu sa ICAO standardima;
 • otisci prstiju (ista pravila važe za sve podnosioce zahteva);
 • dokumenti koji potvrdjuju identitet državljana EU i njegove ili njene porodične odnose sa podnosiocem prijave (prvenstveno, ali ne isključivo, originalnu ili ovjerenu kopiju izvoda venčanih / izvod rodjenih / druge izvode sa službenim prevodom na slovenački jezik, ako je potrebno).

Zahtevi za vize koje podnose članovi porodice državljana EU uglavnom se obradjuju u najkraćem mogućem roku. Zakonski rok za obradu je 15 dana, ili u izuzetnim slučajevima do 60 dana.
U slučaju da dokumenti koji dokazuju identitet i porodične odnose državljana EU-je nedostaju, podnosilac prijave ne može imati koristi od Direktive 2004/38 / EC, a primenjivaće se standardna procedura.

Žalba protiv odbijanja vize
Odluka o odbijanju  kratkoročne vize (viza C) i razlozi za odbijanje dostavljaju se podnosiocu zahteva na standardnom obrascu. Odluka o odbijanju vize uključuje razloge na kojima se odbijanje temelji.
Podnosioci zahteva kojima je odbijena viza imaju pravo na žalbu u skladu sa Uredbom (EK) br. 810/2009 Evropskog Parlamenta i Saveta od 13. jula 2009 kojom se uspostavlja Kodeks Zajednice o Vizama (Vizni kodeks) objavljen u Službenom listu Evropske Unije 15. septembra 2009.U skladu sa Zakonom o strancima (Službeni list RS br. 1/2018 i 9/2018) zainteresovano lice može uložiti žalbu u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju/ poništenju /oduzimanju vize. Žalba se podnosi pismeno na slovenačkom jeziku. Za žalbu se naplaćuje konzularna tarifa od 153 eura. Nova vizna prijava se ne može obraditi u toku procesa žalbe.

U slučaju negativne odluke o upravnoj žalbi izdata od strane Ministarstva Vanjskih Poslova Republike Slovenije, protiv odluke može se izjaviti žalba. Sudska žalba se može podneti Upravnom Sudu, na adresi Ul. Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.