Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Gdje, kada in na kakav način aplicirati za Schengensku vizu? /

Opšte informacije

Podnosioci zahteva za kratkoročnu vizu (viza C) moraju predati svoj zahtev za vizu u diplomatskoj misiji države Šengena koja je njihova jedina ili glavna destinacija. Kada se posećuju više Šengensikh država, glavna destinacija je država gde će biti najduži boravak. Ako je trajanje boravka u nekoliko Šengenskih zemalja jednako, glavna destinacija se smatra zemljom koja je najviše povezana sa glavnom svrhom putovanja (npr. učešće na konferenciji, učešće na sajmu, poslovni sastanak itd.). Ako je nemoguće utvrditi glavno odredište na osnovu ovih kriterija, prijava mora biti podnešena kod diplomatske misije zemlje Šengena koja će se prvo posetiti.

Ako je Republika Slovenija jedina ili glavna destinacija, prijava se podnosi u diplomatskoj misiji Republike Slovenije.

Ambasada Republike Slovenije u Prištini pokriva i Letoniju u postupku kratkoročnih viza (viza C).

Podnosioci zahteva moraju podneti zahtev u zemlji u kojoj su ili državljani ili nosioci dozvole za boravak. U slučaju da u toj zemlji nema diplomatske misije Republike Slovenije, prijava mora biti podnešena kod diplomatske misije akreditovane za tu zemlju (obično se nalazi u susednoj zemlji) ili u diplomatskoj misiji druge Šengenske zemlje ako je Republika Slovenija sklopila ugovor o zastupanju sa tom zemljom.


Kada podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)

Gde i kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Šta je potrebno predati tokom zahteva za kratkoročnu vizu (viza C)?