Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Kaj moram predložiti z vlogo za vizum za kratkoročno bivanje (tip C)? /

---------------------------------------------------------------------------

Vsakemu vizumskemu prosilcu se zajame 10 prstnih odtisov, razen v naslednjih primerih: otroci do 12. leta starosti; prosilci, ki so v zadnjih petih letih (59 mesecih) predložili prstne odtise za vizum za kratkoročno bivanje (tip C); prosilci, katerih prstne odtise je nemogoče fizično zajeti; voditelji držav in vlad ter njihove delegacije, če so povabljeni na uradni obisk in člani kraljevskih družin, če so povabljeni na uradni obisk.

---------------------------------------------------------------------------

Dokumenti, potrebni za vse prosilce

► VIZUMSKA VLOGA: vizumska vloga mora biti pravilno in čitljivo izpolnjena, podpisana in datirana. Za prosilce, mlajše od 15 let, morata vizumsko vlogo podpisati starša/zakonita skrbnika prosilca; za prosilce, stare od 15 do 18 let, je treba predložiti pisno soglasje staršev/zakonitih skrbnikov prosilca. V vseh takšnih primerih je treba predložiti kopiji potnih listin staršev/zakonitih zastopnikov. Obrazec za izdajo vizuma na  je na voljo tukaj (pod "Obrazci"). Vlogo za izdajo vizuma lahko izpolnete v naslednjih jezikih: slovenskem, angleškem, albanskem in srbskem.

► ORIGINALNI POTNI DOKUMENT: Potna listina mora biti veljavna vsaj 3 mesece po predvidenem odhodu iz Schengenskega območja. Poleg tega mora biti potna listina izdana v zadnjih 10 letih in mora vsebovati vsaj 2 prazni strani. Za tabelo priznanih potovalnih dokumentov si oglejte spletno stran Evropske komisije. To je splošna zahteva za vse (tudi če vaša država spada v kategorijo potovanj brez vizumov).

Potno listino mora priznati Republika Slovenija (podatke preveri pristojno slovensko veleposlaništvo / konzulat v tujini). Obvezno morate predložiti potno listino, ki vam omogoča vrnitev v državo:
• katerih državljan ste;
• ki je izdala potno listino (to velja npr. za osebe brez državljanstva);
• v katerih ste imetnik dovoljenja za prebivanje.

► NOVEJŠA FOTOGRAFIJA: fotografija mora biti skladna s standardi ICAO; zahteva se svetlo ozadje in nevtralen izraz, pokrivala za glavo niso sprejemljiva; brez sponk. Fotografija mora biti 35 x 45 mm in mora ustrezati trenutnemu videzu osebe. Fotografijo je treba posneti s čelnim pogledom na obraz in velikost glave od vrha do brade mora biti vsaj 13 mm. Oseba, ki je bila fotografirana, mora nositi navadna oblačila, brez temnih očal (razen za slepe osebe) in brez pokrivala, razen če je uporaba pokrivala za glavo upravičena zaradi verskih ali zdravstvenih razlogov; v tem primeru naglavno pokrivalo ne sme zakriti obraza na način, ki preprečuje identifikacijo. Fotografija, potrebna za izdajo vizuma, mora imeti gladko površino in je lahko črno-bela ali barvna. Oseba, ki je upodobljena, mora imeti nevtralen izraz, njena usta morajo biti zaprta, oči pa morajo biti odprte.

► POTOVALNO ZAVAROVANJE: Prosilci za vizum za kratkoročno bivanje (vrsta C) morajo imeti potovalno zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov, ki bi lahko nastali v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno zdravniško oskrbo in/ ali nujno bolnišnično zdravljenje ali smrt med njihovim bivanjeM na ozemlju schengenskih držav. Zavarovanje mora veljati na celotnem ozemlju Schengenskih držav in pokrivati ​​celotno obdobje predvidenega bivanja ali tranzita osebe. Minimalna pokritost zavarovanja mora znašati 30.000 EUR.

Prosilci za enotni vizum za večkratni vstop morajo imeti veljavno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva obdobje prvega predvidenega obiska. Poleg tega morajo kandidati podpisati izjavo v vizumski vlogi, v kateri izjavijo, da se zavedajo potrebe po potovalnem zdravstvenem zavarovanju za nadaljnje bivanje.

Imetniki diplomatskih potnih listov in družinski člani državljanov EU so izvzeti iz zahteve po potovalnem zdravstvenem zavarovanju.

► POTRDILA CIVILNEGA STATUSA (ne smejo biti starejša od 6 mesecev): originalni rojstni list, originalno  potrdilo o gospodinjstvu, originalno potdilo o poroki in/ali originalni mrliški list (če je potrebno)

► DOKAZILA O ZADOSTNIH FINANČNIH SREDSTVIH (v primeru mladoletnih oseb se priloži dokazila o zadostnih sredstvih za preživetje staršev ali zakonitih skrbnikov):
- izpiski bančnega računa o prometu v zadnjih šestih mesecih;
- dokazilo o rednem dohodku, npr. plačilne liste zadnjih 6 mesecev, listi Western Union / MoneyGram zadnjih 6 mesecev

► DOKAZILA O NAČINU POTOVANJA: npr. rezervacija povratne vozovnice za let/avtobus/vlak (morda boste morali predložiti originalno vozovnico pri pridobitvi vizuma), registracijo vozila, kopijo vozniškega dovoljenja.

Dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z osebnimi razmerami prosilca

a) Če je prosilec zaposlen:
• pogodba o zaposlitvi;
• potrdilo o plačilu davkov s strani delodajalca v zadnjih 6 mesecih (TRUSTI);
• potrdilo delodajalca, da ima oseba odobren dopust (če je potrebno)

b) Če je prosilec lastnik podjetja:
• potrdilo o registraciji podjetja;
• potrdilo o plačilu davkov ( ATK podjetja);

c) Če je prosilec kmet: dokazilo o lastništvu nepremičnin

d) Če je prosilec upokojen:  dokazila o prejemu pokojnine v zadnjih 6 mesecih

e) Če je prosilec umetnik: dokazilo o usposobljenosti (npr. dokazilo o članstvu v strokovnem združenju, pogodbe itd.).

f) Če je prosilec študent / učenec:
• dokazilo staršev/skrbnikov o njihovem statusu in zadostnih sredstvih za celotno bivanje (tj. npr. pogodba o delu, bančni izpisek za zadnjih 6 mesecev, TRUSTI);
• študentska izkaznica (če jo izobraževalna ustanova, ki jo obiskuje izdaja) ali potrdilo o vpisu na izobraževalno ustanovo;
• seznam ocen, ki je podpisano in žigosano s strani izobraževalne ustanove (npr.v primeru, ko prosilec obiskuje fakulteto).

g) Če je prosilec mladoletnik/mlajši od 18 let (Prosimo, upoštevajte, da morata biti oba starša prisotna ob oddaji vloge za vizum za mladoletnika. Izjeme v primeru enostarševskih družin).
• če prosilec potuje sam: soglasje starševske avtoritete (oba starša) ali zakonitega skrbnika (overjeno pri notarju);
• če je starš s katerim mladoletnik potuje samohranilec in ima dodeljeno skrbništvo: dokument, ki dokazuje, da je edina starševska avtoriteta, npr. rojstni list mladoletnika (z navedbo samo enega od staršev), potrdilo o smrti, sporazum o razvezi ali skrbništvu.

h) družinski člani državljanov EU ali Švice, za katere velja Direktiva 2004/38 / ES

Dokumenti, potrebni v skladu z namenom potovanja

a) Turizem:

• dokazilo o nastanitvi (npr. potrditev rezervacije hotela) ter dokazilo o potovanju (npr. letalska karta, karta za avtobus-vlak,ipd.);
• podroben načrt turističnega potovanja.

b) Obisk družine / prijateljev:

• pisno povabilo osebe, ki vabi na obisk (garantno pismo - overjeno na pristojni upravni enoti v Sloveniji, ki ne sme biti starejše od 3.mesecev) s specifikacijo, kdo krije stroške, ki nastanejo ob obisku;
• dokazila s strani osebe, ki vabi na obisk, če krije stroške bivanja vizumskega prosilca (izpiski bančnih računov in plačilnih listov za zadnjih 6 mesecev);
• dokazilo o nastanitvi (s strani vizumskega prosilca ali osebe, ki vabi na obisk).

c) Poslovni obisk:
• pisno povabilo podjetja/organizacije, ki vabi na obisk, z uradnim žigom in podpisom pooblaščene osebe (garantno pismo - overjeno na pristojni upravni enoti v Sloveniji, ki ne sme biti starejše od 3. mesecev) s specifikacijo, kdo krije stroške, ki nastanejo ob obisku;
• dokazilo o nastanitvi (s strani vizumskega prosilca ali podjetja, ki vabi na obisk).

d) Zdravljenje:
• Dokazilo o nastanitvi, tj. o hotelski rezervaciji ali če nastanitev zagotovi zasebna oseba: vabilo (garantno pismo - overjeno na pristojni upravni enoti v Sloveniji in ne sme biti starejše od 3.mesecev) fizične osebe in kopijo potnega lista gostitelja in s podatki o tem, kdo krije stroške, ki nastanejo zaradi obiska;
• uradna pisna potrditev o zdravljenju s strani prejemne zdravstvene ustanove;
• potrdilo kosovske zdravstvene ustanove, ki potrjuje, da je potrebno zdravljenje;
• dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za zdravljenje in s tem povezane stroške;
• dokazilo o predplačilu zdravljenja.

e) Umetniške, kulturne, športne in izobraževalne dejavnosti
• vabilo (garantno pismo - overjeno na pristojni upravni enoti v Sloveniji in ne sme biti starejše od 3.mesecev) s strani pooblaščenega podjetja/organizacije, ki vabi, z uradnim žigom in podpisom podjetja/organizacije, vključujoč s podatki o tem, kdo krije stroške, ki nastanejo ob obisku;
• kopijo potnega lista odgovorne osebe v državi gostiteljici;
• dokazilo o nastanitvi: npr. potrditev rezervacije hotela ali če nastanitev nudi zasebna oseba: povabilo zasebnika (garantno pismo - overjeno na pristojni upravni enoti v Sloveniji in ne sme biti starejše od 3.mesecev) in kopija potnega lista gostitelja.
• dokumentacijo, ki jo je izdal organizator glede dogodka, z navedbo datumov, kraja in števila predstav (če potrebno);
• potrdilo o registraciji organizacije v državi gostiteljici (če ni javna/nacionalna organizacija)

Za sodelovanje v športnih dejavnostih:
• fotokopije vseh strani klubske kartice prosilca pri organizaciji, kjer je registriran;
• uradno pismo športnega kluba/federacije pošiljateljice;
• dokazilo o plačani prijavnini za dogodek / turnir (če je potrebno).

f) Novinar:
• potrdilo o novinarskem statusu, ki ga izda strokovna organizacija;
• dokument delodajalca, ki navaja namen misije.

g) Voznik avtobusa:
• podrobne informacije o abtobusni liniji (vozni red, postanki in trajanje, licenca);
• dokazilo o poslovnem odnosu (s potrdilom o registraciji, sporazumom o sodelovanju, izjavami);
• seznam voznikov skupaj z overjenimi kopijami registracije vozila in letnega potrdila o tehničnem pregledu;
• seznam vseh zaposlenih skupaj s kopijami identifikacijskih strani potnih listin; vozniško dovoljenje (overjena kopija vozniškega dovoljenja);
• potrdilo o plačilu davkov s strani delodajalca v zadnjih 6 mesecih za prosilca (TRUSTI);
• potrdilo o plačilu davkov (osebni ATK);
• potrdilo o plačilu davkov s strani podjetja (ATK podjetja).

h) Tranzit
• vizum ali dovoljenje za vstop in potrjene vozovnice o nadaljnjem potovanju do končne namembne države

i) Uradni obisk
• uradno povabilo, ki ga pošlje mednarodna institucija ali institucija države članice, ki vključuje informacije o namenu obiska in o tem, kdo krije stroške, ki nastanejo ob obisku;
• pismo kosovske institucije, ki potrjuje, da je prosilec član uradne delegacije.

Pomembne informacije za prosilce za vizum

• Spremna dokumentacija mora biti prevedena v angleščino, srbščino ali slovenščino.
• Bančni izpiski več kot enega računa so lahko priloženi k vizumski vlogi. Predloženi bančni izpiski ne smejo biti starejši od 7 koledarskih dni od datuma vložitve vizumske vloge.
• V času obravave vizumske vloge lahko Veleposlaništvo RS na Kosovu v utemeljenih primerih pozove prosilca na razgovor in zahteva dodatne dokumente. (Člen 21(8)Vizumskega zakonika).
• V skladu s členom 23 Vizumskega zakonika je o vlogi za izdajo vizuma odločeno v 15 koledarskih dni po predložitvi vseh zahtevanih dokumentov. To obdobje se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 45 koledarskih dni. Običajni čas obdelave vloge za izdajo vizuma je 10 koledarskih dni.
• Vsak prosilec mora predložiti ločeno vlogo za izdajo vizuma in ločeno zbirko dokumentov, tudi če več prosilcev potuje na eni potni listini (npr. če otroci potujejo na potovalni listini svojih staršev itd.).
Vizumske takse -  Nekatere kategorije prosilcev so oproščene plačila vizumske takse ali so upravičene do nižje takse - glejte poglavje »Vizumske takse«.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep Komisije C (2013) 1725 z dne 26. marca 2013 o določitvi seznamov za podporo
dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum na Kosovu, je na voljo na:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/visa_applicants_documents_c_2013_1725_en.pdf